digitale visuele beroeps interesse test

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website of op CD-ROM).
 2. Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van Divi-Bit is gericht, met wie Divi-Bit de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan producten of diensten aan deze partij worden geleverd.
 3. Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Divi-Bit en opdrachtgever.
 4. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Divi-Bit en opdrachtgever.

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Divi-Bit van producten en/of diensten aan of ten behoeve van opdrachtgever.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op producten en/of diensten die Divi-Bit geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan opdrachtgever doorlevert, alsmede op producten en/of diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Divi-Bit door een derde aan opdrachtgever worden geleverd.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Divi-Bit en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. Divi-Bit wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever van de hand.
 5. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Divi-Bit en opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 - Aanbieding, offerte en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Divi-Bit zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Offertes van Divi-Bit zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 (dertig) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 3. Overeenkomsten komen tot stand doordat Divi-Bit de door opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Divi-Bit tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

Artikel 4 - Prijzen en tarieven, meerwerk

 1. Alle door Divi-Bit vermelde prijzen en tarieven gelden in euro's, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle door Divi-Bit vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 3. Divi-Bit is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van producten en/of diensten 1 (één) maand na de aankondiging daarvan in.
 4. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Divi-Bit aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Divi-Bit schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreende wijziging ingaat.
 5. Indien in overleg met opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Divi-Bit en opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 - Betaling

 1. Opdrachtgever dient de facturen van Divi-Bit te betalen binnen de op de betreende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
 2. Alle betalingen door opdrachtgever aan Divi-Bit worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door opdrachtgever.
 3. Enig beroep door opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
 4. Divi-Bit is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van producten en/of diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan Divi-Bit verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is Divi-Bit gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van Divi-Bit aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. Divi-Bit zal in zodanig geval de producten en/of diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
 5. Indien opdrachtgever enige factuur van Divi-Bit niet binnen de betalingstermijn voldoet, is opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Divi-Bit heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging administratiekosten van 10 (tien) euro in rekening te brengen.
 6. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Divi-Bit de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% (vijftien procent) van de hoofdsom, met een minimum van 750 (zevenhonderd vijftig) euro.

Artikel 6 - Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

 1. Opgegeven termijnen voor de levering door Divi-Bit van producten en/of diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen Divi-Bit en opdrachtgever gaat over op opdrachtgever op het moment waarop de betreffende producten in de feitelijke macht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever komen.
 3. Opdrachtgever dient alle geleverde producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.
 4. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Divi-Bit, totdat opdrachtgever alle bedragen die hij aan Divi-Bit verschuldigd is vanwege door Divi-Bit geleverde producten en/of diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten, zoals bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6, volledig heeft voldaan. Voorzover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.
 5. De aangeboden diensten en producten van Divi-Bit mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de netetiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Doeleinden die hiermee wel strijdig zijn, zijn onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen:
  • spamming
  • het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden
  • het verspreiden van kinderpornografie
  • het uiten van racistische leuzen
  • het aanzetten tot oproer
  • het zonder toestemming binnendringen van andere computers (hacken), waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

Artikel 7 - Bezwaar

 1. Alle bezwaren van opdrachtgever tegen een factuur van Divi-Bit of een door Divi-Bit automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Divi-Bit te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door opdrachtgever erkend geldt.
 2. Indien opdrachtgever van mening is dat een door Divi-Bit geleverd product of geleverde dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient opdrachtgever Divi-Bit daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Divi-Bit en opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Divi-Bit of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
 2. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan opdrachtgever opgelegd.
 3. Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Divi-Bit de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
 4. Opdrachtgever zal aanduidingen van Divi-Bit of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
 5. Divi-Bit staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Divi-Bit geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Artikel 9 - Verstrekking gegevens door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal Divi-Bit steeds tijdig en volledig voorzien van de door Divi-Bit verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de producten en/of diensten.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan Divi-Bit te verstrekken ten behoeve van de levering van de producten en/of diensten. Opdrachtgever vrijwaart Divi-Bit tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
 3. Indien er door opdrachtgever gegevens aan Divi-Bit worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door Divi-Bit eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart Divi-Bit tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

Artikel 10 - Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid Divi-Bit

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van Divi-Bit wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10.000 (tienduizend) euro en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal 10.000 (tienduizend) euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
 2. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Divi-Bit te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van Divi-Bit wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien Divi-Bit en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat Divi-Bit niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Divi-Bit voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
 4. De aansprakelijkheid van Divi-Bit is beperkt tot 30 (dertig) dagen na levering van de aangeboden dienst of geleverd product en is uitsluitend naar Nederlands recht en binnen Nederlandse jurisdictie.

Artikel 12 - Beëindiging

 1. Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Divi-Bit geleverde producten en/of diensten, tenzij Divi-Bit terzake van een bepaald product of bepaalde dienst in verzuim is.
 2. Divi-Bit is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Divi-Bit hierdoor schadeplichtig wordt jegens opdrachtgever, indien aan opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van opdrachtgever of indien de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.
 3. Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde producten en/of resultaten van diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 13 - Overmacht

 1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Divi-Bit indien er sprake is van overmacht.
 2. Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat Divi-Bit gehouden is tot enige vergoeding van de schade die opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. Divi-Bit is gerechtigd tot betaling door opdrachtgever van alle tot producten en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 14 - Personeel

 1. Opdrachtgever zal werknemers van Divi-Bit die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen opdrachtgever en Divi-Bit voortduurt, alsmede 1 (één) jaar na afloop daarvan, werknemers van Divi-Bit in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Divi-Bit. Onder werknemers van Divi-Bit worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Divi-Bit of van één van de aan Divi-Bit gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Divi-Bit of van één van de aan Divi-Bit gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. De opdrachtgever gaat ermee akkoord Divi-Bit schadeloos te stellen bij het ontstaan van claims, acties, teweeg brengen van acties, schade en/of andere kosten (inclusief juridische kosten) voortkomende uit het niet naleven van de hierboven omschreven regels.
 2. De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Divi-Bit van producten en/of diensten worden beheerst door Nederlands recht.
 3. Geschillen tussen Divi-Bit en opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Divi-Bit van producten en/of diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Roermond.

Grubbenvorst, april 2016

Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring
v1.16.0